Hoppa till huvudinnehåll

Statistik

Varje vår gör vi en sammanställning av föregående års målstatistik. Den visar bland annat hur många mål vi har administrerat, vilken typ av avtal tvisterna gäller och när dom har meddelats i målen. 

Statistik 2021

STATISTIK 2021
STATISTIK 2021
 • Under 2021 registrerade SCC 165 mål, varav 78 var internationella och 87 svenska (med bara svenska parter representerade).
   
 • Av de mål som påkallades under 2021 registrerades 62% (103 mål) enligt SCC:s skiljedomsregler och 30% (49 mål) under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC registrerade även 7 interimistiska förfaranden.
STATISTIK 2021
 • Parter från 42 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2021.
STATISTIK 2021
 • Tvisterna som påkallades under 2021 berörde många olika avtal och områden. Vanligast förekommande var tvister rörande avtal om tjänst, företagsköp och leverans. 
STATISTIK 2021
 • 19% av alla domar som avkunnades år 2021, under SCC:s skiljedomsregler, meddelades inom sex månader från tidpunkten för hänskjutandet till skiljedomare eller skiljenämnd. Ytterligare 56% av domarna meddelades mellan 6 till 12 månader från tidpunkten för hänskjutandet.
STATISTIK 2021
 • Mer än hälften av alla domar som avkunnades år 2021, under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande, meddelades inom tre månader från tidpunkten för hänskjutandet. 29% av domarna meddelades efter tre till sex månader från tidpunkten för hänskjutandet.
STATISTIK 2021
 • För de mål som påkallades hos SCC under 2021 var svensk rätt vanligast förekommande (68%, 113 mål), följt av tajikistansk rätt och engelsk rätt.

  * CSIG: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods

STATISTIK 2021
 • Siffrorna anger det totala värdet för tvister som påkallades under 2021. Det innefattar mål under SCC:s regler för skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande, interimistiskt skiljeförfarande samt mål som administrerats under UNCITRAL:s regler för skiljeförfarande, där information fanns tillgänglig.
STATISTIK 2021
 • De förekommande språken i mål påkallade hos SCC under 2021 var svenska och engelska.
STATISTIK 2021
 • I 74% (122) av målen som påkallades under 2021 har parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Näst vanligast var Göteborg och Sundsvall. Säte utanför Sverige är relativt ovanligt i SCC:s skiljeförfaranden.

  *NA = inte tillämpligt

STATISTIK 2021
 • Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att SCC utser en interimistisk skiljedomare i enlighet med SCC:s regler.
   
 • Sju interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2021. I samtliga fall utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar. Genomsnittligt antal dagar för interimistiskt beslut från hänskjutande var 6,6 dagar.
STATISTIK 2021
 • Under 2021 mottog SCC sju ansökningar om utseende av interimistisk skiljedomare. I ett av målen bifölls yrkandena i sin helhet. I två av målen bifölls delar av yrkandena om interimistiska åtgärder. I tre mål avslogs åtgärderna i dess helhet. En ansökan avskrevs på grund av förlikning.
STATISTIK 2021
 • Huvudregeln om att skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare när parterna inte själva kommit överens om antal skiljedomare, togs bort i 2017 års skiljedomsregler.
   
 • I 58% av målen som påkallades under 2021 enligt SCC:s skiljedomsregler, beslutades om tre skiljedomare. I
  36% av målen beslutades om en ensam skiljedomare.
STATISTIK 2021
 • Antal utsedda skiljedomare från en specifik kontinent. 
STATISTIK 2021
 • Under 2021 ökade andelen kvinnor som utsågs av SCC till 49%. Totalt sett var 29% av de utsedda skiljedomarna kvinnor, och 71% män.
STATISTIK 2021
 • Av de 17 jävsinvändningar mot skiljedomare som inkom under 2021 avslogs 11 stycket och 6 stycken bifölls. Utöver detta inkom två begäranden om entledigande.