Hoppa till huvudinnehåll

Domstolspraxis

Svenska domstolsbeslut

Avgöranden från svenska domstolar I skiljedomsrelaterade frågor är tillgängliga på engelska och svenska på hemsidan Swedish Arbitration Portal. Översättningarna är icke-officiella. Portalen som tillhandahålls fritt av SCC Skiljedomsinstitut gör svensk domstolspraxis i nationella och internationella skiljeförfaranden enkelt tillgängliga för internationella användare av skiljeförfarande. Swedish Arbitration Portal finns på www.arbitration.sccinstitute.com.

Domstolsbeslut från andra jurisdiktioner

Avgöranden från utländska domstolar har från tid till annan publicerats av SCC. Översättningarna är icke-officiella.

Beslut från Högsta domstolen i Ukraina 20110831

En skiljedom meddelad enligt SCC-reglerna förklarades nyligen verkställbar av Högsta domstolen i Ukraina. Genom en skiljedom den 8 augusti 2008 avgjordes en tvist mellan det franska bolaget Evertrade och den statligt ägda hamnen Kherson i Ukraina. Evertrade ansökte senare om verkställighet av skiljedomen vid Suvorovskiy tingsrätt i Kherson, men Kherson hamn invände att brott mot ukrainsk materiell rätt utgjorde hinder mot verkställighet.De lägre instanserna ogillade invändningen.

Beslut från "Federal Commercial Court" i St Petersburg 20110310

En norsk part ansökte nyligen om erkännande och verkställighet av en SCC-dom i Ryssland. Den ryska motparten invände och hävdade att SCC saknade behörighet att handlägga tvisten, att Sevmash inte delgivits på rätt sätt och att verkställighet av skiljedomen strider mot rysk public policy.

Beslut från Högsta domstolen i Ukraina 20101124

Ukrainas Högsta domstol beviljade den 24 november 2010 med stöd av New York-konventionen verkställighet av en svensk skiljedom meddelad enligt SCC-reglerna.