Hoppa till huvudinnehåll

Utnämning av skiljedomare

Hur skiljenämnden sätts samman är reglerat i SCC:s Regler för skiljeförfarande och SCC:s Regler för förenklat skiljeförfarande. Läs mer om vad som avgör vem som utses till skiljedomare. 

Vem kan utses till skiljedomare? 

En skiljedomare behöver inte vara en jurist utan kan vara en expert inom området som tvisten rör. Men i praktiken är de flesta skiljedomare advokater, juridikprofessorer eller forskare, domare eller en person verksam inom tvistlösning. 

Det finns inte så många begränsningar kring vilka kvalifikationer en skiljedomare ska ha enligt SCC:s regler och Svensk lag om skiljeförfarande, som omfattar alla skiljeförfaranden med säte i Sverige. Vem som helst som är opartisk och oberoende gentemot parterna kan fungera som skiljedomare. 

Har SCC en lista över skiljedomare?

Nej, vi har inte en speciell lista med godkända skiljedomare, i stället har parterna i princip full frihet att utse den skiljedomare som de anser vara mest lämpad att avgöra tvisten.

Parterna kan be SCC om en lista med kandidater som möter vissa kriterier, och de kan även söka information om passande skiljedomare via Arbitrator Intelligence, GAR ART, Jus Mundi, ArbiLex eller andra relevanta källor.

Läs mer:

The SCC Arbitration Rules

The composition of the arbitral tribunal is covered by Articles 16-18 of the SCC Arbitration Rules.

The SCC Rules for Expedited Arbitrations

Articles 17-19 of the SCC Rules for Expedited Arbitrations.

Practice Notes on Arbitrator Challenges 2016-2018

The standards for impartiality and independence are discussed in the SCC Practice Notes on Arbitrator Challenges 2016-2018.

Practice Notes on Arbitrator Challenges 2013-15

The standards for impartiality and independence are discussed in the SCC Practice Notes on Arbitrator Challenges 2013-15.

Policy on the Appointment of Arbitrators

Hur många skiljedomare utses?

Under SCC:s regler för skiljeförfarande kan parterna komma överens om ifall tvisten ska avgöras av en ensam skiljedomare eller av en skiljenämnd med tre skiljedomare. Om parterna inte är överens så avgör SCC:s styrelse antalet skiljedomare, och utgår då ifrån målets komplexitet, tvistebeloppets storlek och andra faktorer som kan spela in. Tidigare var praxis att utse tre skiljedomare, men i och med den senaste regelrevisionen av SCC Skiljedomsregler (2017) togs denna standard bort. Statistik för 2017–19 visar att 55–70 procent av målen avgörs av en skiljenämnd bestående av tre skiljedomare, och resten av en ensam skiljedomare.  

Läs mer: Statistik för 2017-19

Tvister under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande avgörs alltid av en ensam skiljedomare. 

Vem utser skiljedomarna?

Majoriteten av skiljedomarna i skiljedomsförfaranden hos SCC utses av parterna själva, endast omkring 35 procent utses av SCC:s styrelse. SCC:s styrelse utser dock 70 procent av de ensamma skiljedomarna och 50–60 procent av ordförandena i nämnderna.

I de fall där tvisten ska beslutas av en ensam skiljedomare får parterna 10 dagar på sig av SCC att gemensamt utse denne. Om de inte kan enas om en skiljedomare så får SCC göra utseendet. För skiljenämnder med tre skiljedomare utser parterna en skiljedomare vardera och SCC utser ordföranden, om inte man kommer överens om något annat. Parterna kan fritt enas om en annan procedur för utseende av skiljedomare, och ganska ofta utses även ordföranden av parterna gemensamt eller av de partsutsedda skiljedomarna.

Om en av parterna underlåter att utse en skiljedomare kommer SCC att göra utseendet i dennes ställe. I skiljeförfaranden med flera parter och där en sida som består av flera parter underlåter att utse en skiljedomare, kan SCC:s styrelse utse hela nämnden. 

Läs mer: SCC:s statistik om vem som utser skiljedomarna

Vilka faktorer tittar man på vid utseende av skiljedomare? 

Vid utseende av skiljedomare tittar SCC:s styrelse främst på följande faktorer, som också anges i SCC:s regler och i SCC:s policys för utseendet av skiljedomare:

  • Tvistens natur och omständigheter —detta ger information om vilken typ av expertis eller specialinriktning som krävs för att avgöra tvisten.
  • Tidigare erfarenhet som skiljedomare – detta är extra viktigt för ensamma skiljedomare eller ordförande för att säkerställa en effektiv hantering av skiljedomsprocessen.
  • Skiljeförfarandets säte, tillämplig rätt, och språk.
  • Nationalitet — om parterna kommer från olika länder så kommer en ensam skiljedomare eller ordförande inte att vara från samma land som en av parterna.
  • Skiljedomarens tillgänglighet – skiljedomare måste ha tid att avgöra tvisten inom den uppsatta tidsplanen som är regleras i de tillämpliga SCC-reglerna.
  • Balansen i nämnden — i nämnder med tre skiljedomare strävar styrelsen efter att hitta en balans mellan expertis, kvalifikationer, senioritet, språk och andra relevanta faktorer.
  • Mångfald — i de fall när det finns många skiljedomare med liknande kvalifikationer kommer styrelsen aktivt att jobba för mångfald av kön, ålder och nationellt ursprung.

Läs mer: Policy för utseende av skiljedomare

Hur blir jag utsedd som skiljedomare av SCC?

Även om SCC inte har någon lista eller förteckning över godkända skiljedomare så prioriterar vi att ha kunskap om och kontakt med bevisat erfarna och duktiga skiljedomare med expertis från olika branscher, verksamhetsområden och juridiska frågor. Utöver att skiljedomaren ska ha den relevanta kunskap som krävs så strävar SCC:s styrelse efter mångfald när de utser skiljedomare.

SCC:s register för skiljedomare

As an arbitrator you are welcome to register your CV with the SCC here to provide the SCC Board with updated information about your qualifications.

Om du redan är registrerad hos SCC så rekommenderar vi att du uppdaterar dina uppgifter regelbundet för att vi ska ha tillgång till korrekt information kring till exempel nya expertisområden eller utseenden i skiljeförfaranden utanför SCC.

För att uppdatera din information, här av dig till arbitration@sccarbitrationinstitute.com.