Hoppa till huvudinnehåll

Statistik 2023

Varje vår gör vi en sammanställning av föregående års målstatistik. Den visar bland annat hur många mål vi har administrerat, vilken typ av avtal tvisterna gäller och när dom har meddelats i målen. 

Målstatistik 2010-2023

Under 2023 registrerade SCC  175 mål, varav 55 % var internationella och 45 % svenska. Endast de mål där samtliga parter var svenska räknas som svenskt.


Omtvistat värde

Beloppet anger det totala omtvistade värdet för tvister som påkallades under 2023. Det innefattar mål under SCC:s regler för skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande, interimistisk skiljedomare samt mål som administrerats enligt UNCITRAL:s regler för skiljeförfarande. Endast mål där information om omtvistat värde fanns tillgänglig för SCC omfattas. 

Totalt € 3,049,765,766


Tillämpliga regler


Avtalstyp

De tvister som påkallades under 2023 avsåg ett stort antal olika typer av avtal. Vanligast förekommande var tvister rörande tjänsteavtal, företagsköp och leveransavtal.


Skiljeförfarandets säte 

 

 


Parters hemvist

Under 2023 tvistade 439 parter från 42 länder vid SCC. Ett skiljeförfarande kan ha två eller fler parter.


Språk för skiljeförfarandet

Mål påkallade hos SCC under 2023 administrerades på engelska, svenska, franska, ryska eller polska.


Lagval

För de mål som påkallades hos SCC under 2023 var svensk rätt vanligast förekommande (80 %), följt av engelsk rätt.


Tid för meddelande av skiljedom i mål enligt SCC Skiljedomsregler 


Tid för meddelande av skiljedom enligt SCC Regler för förenklat skiljeförfarande

En slutlig skiljedom i ett förenklat skiljeförfarande ska meddelas senast tre månader från den dag då målet hänsköts till skiljedomaren.

SCC får förlänga denna tidsfrist på en motiverad begäran från skiljedomaren eller om det annars anses nödvändigt.


Skiljedomarnas nationalitet

SCC utsåg 250 skiljedomare från 27 länder i fem världsdelar under 2023.


Antal skiljedomare

I 67 % av de 96 mål som påkallades under 2023 enligt SCC Skiljedomsregler utsågs tre skiljedomare. I 32 % av målen utsågs en ensam skiljedomare. I 1 % av målen som påkallades 2023 hade beslut om antal skiljedomare inte fattats i januari 2024.


Utsedda skiljedomare

Under 2023 utsåg parterna 148 skiljedomare (59 %) medan SCC utsåg 92 skiljedomare (37 %). Medskiljedomarna utsåg endast 10 skiljedomare (4 %).


Utsedda skiljedomare i skiljeförfaranden vid SCC

Av de skiljedomare som utsågs av SCC, parterna och medskiljedomarna 2023 var 39 % kvinnor och 61 % män.


Skiljedomare utsedda av SCC

Under 2023 utsåg SCC 92 skiljedomare, varav 51 kvinnor och 41 män. Skiljedomare har även utsetts av parterna och av de partsutsedda skiljedomarna.


Skiljedomare utsedda av parterna

Av de 250 skiljedomare som utsågs i skiljeförfaranden vid SCC 2023 utsågs en majoritet, 148 skiljedomare, av parterna. Av dessa var 31 % kvinnor och 69 % män.


Skiljedomare utsedda av medskiljedomare

Under 2023 utsåg medskiljedomarna 10 skiljedomare. Av dessa var 1 kvinna och 9 män. 


Invändning om jäv i förhållande till skiljedomare

Av de sex jävsinvändningar som inkom mot skiljedomare 2023 ogillades fem och bifölls en. Som en följd av två invändningar valde skiljedomaren att avgå efter att part begärt dennes avgång. Den ansökan som bifölls avsåg en partsutsedd skiljedomare. Två ansökningar avsåg skiljedomare utsedda av SCC. Båda ogillades.

 


Interimistisk skiljedomare

Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att SCC utser en interimistisk skiljedomare.​

Fyra interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2023. I samtliga fall utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar. Genomsnittligt antal dagar för interimistiskt beslut från hänskjutande till den interimistiska skiljedomaren var 5,25 dagar.​

Av dessa fyra tvister avslogs begäran i sin helhet i två av målen och i två av målen beviljades åtgärderna delvis.