Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausuler – svenska

SCC Skiljedomsregler 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut.      
 
Rekommenderade tillägg:    

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     
Språket för förfarandet ska vara […].     
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

SCC Regler för förenklat skiljeförfarande 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut.     

Rekommenderade tillägg:     

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     
Språket för förfarandet ska vara […].     
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Kombinationsklausul: SCC Regler för förenklat skiljeförfarande i första hand och SCC Skiljedomsregler i andra hand 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC).     

Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.     

Rekommenderade tillägg:     

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     
Språket för förfarandet ska vara […].     
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Värdebaserad kombinationsklausul: SCC Regler för förenklat skiljeförfarande för mindre krav och SCC Skiljedomsregler för större krav 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC).     

Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.     

Rekommenderade tillägg:     

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     
Språket för förfarandet ska vara […].     
[…] lag ska tillämpas på tvisten.

SCC Express: Avtal för att lösa pågående tvist i SCC Express 

Parterna är överens om att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till bedömning enligt SCC Skiljedomsinstituts regler för SCC Express. 

Eventuella tillägg (tillägg 1 och 2 är alternativa): 

 1. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna.    
   
 2. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna. Om någon part senast [30] dagar efter mottagande av bedömningen påkallar skiljeförfarande ska bedömningen endast vara bindande och gälla till dess annat förordnats eller beslutats av skiljenämnd.    
   
 3. Det ska vara tillåtet för parterna att, vid efterföljande skiljeförfarande eller annars, använda sig av vad de har fått kännedom om i samband med en bedömning som de inhämtat enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.    
   
 4. [Den ena parten] ska bära kostnaderna för SCC Express enligt § 11 i SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.   

SCC Express: Klausul för att lösa tvist om specifik avtalsbestämmelse i SCC Express  

Vid händelse av tvist angående tolkningen eller tillämpningen av [denna avtalsbestämmelse] gäller följande. 

I syfte att begränsa omfattningen av tvister som uppstår med anledning av detta avtal har parterna kommit överens om att, för det fall tvisten gäller tolkningen eller tillämpningen av [denna avtalsbestämmelse], i första hand inhämta en bedömning av tvisten enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express. Denna överenskommelse utgör dock inte någon begränsning av parternas rätt att, vid varje tillfälle, hänskjuta tvisten till skiljeförfarande enligt vad som föreskrivs [i avsnitt […] i detta avtal].

Eventuella tillägg (tillägg 1 och 2 är alternativa): 

 1. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna.    
   
 2. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna. Om någon part senast [30] dagar efter mottagande av bedömningen påkallar skiljeförfarande ska bedömningen endast vara bindande och gälla till dess annat förordnats eller beslutats av skiljenämnd.    
   
 3. Det ska vara tillåtet för parterna att, vid efterföljande skiljeförfarande eller annars, använda sig av vad de har fått kännedom om i samband med en bedömning som de inhämtat enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.    
   
 4. [Den ena parten] ska bära kostnaderna för SCC Express enligt § 11 i SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.    
   

SCC Express: Klausul för att i första hand lösa tvist med anledning av avtalet i SCC Express, i andra hand enligt SCC skiljedomsregler 

Vid händelse av tvist med anledning av detta avtal är parterna överens om att i första hand inhämta en bedömning av tvisten eller viss(a) fråga(or) av betydelse för tvisten enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.  

Denna överenskommelse utgör inte ett hinder mot att parterna vid varje tillfälle hänskjuter en tvist under detta avtal till skiljeförfarande och då gäller att tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt SCC Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler.   

Rekommenderade tillägg:  

Skiljeförfarandets säte ska vara […].  

Språket för förfarandet ska vara […].  

[…] lag ska tillämpas på tvisten.

Eventuella tillägg (tillägg 1 och 2 är alternativa): 

 1. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna.     
   
 2. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna. Om någon part senast [30] dagar efter mottagande av bedömningen påkallar skiljeförfarande ska bedömningen endast vara bindande och gälla till dess annat förordnats eller beslutats av skiljenämnd.    
   
 3. Det ska vara tillåtet för parterna att, vid efterföljande skiljeförfarande eller annars, använda sig av vad de har fått kännedom om i samband med en bedömning som de inhämtat enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.    
   
 4. [Den ena parten] ska bära kostnaderna för SCC Express enligt § 11 i SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.    
   

SCC Express: Kombinationsklausul där SCC Express och SCC Skiljedomsregler är två av stegen 

Tvist enligt [detta avtal/denna bestämmelse] ska i första hand avgöras genom [den ordning för diskussion av tvistiga frågor som parternas avtal föreskriver, exempelvis VD-möten]. 

För det fall tvisten inte kan lösas enligt vad som föreskrivs i [stycket ovan] åtar sig parterna att i andra hand inhämta en bedömning av tvisten eller viss(a) fråga(or) av betydelse för tvisten enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express. 

Om tvisten inte kan lösas enligt vad som föreskrivs ovan ska parterna hänskjuta tvisten för slutligt avgörande genom skiljedom enligt SCC Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara […]. Språket för förfarandet ska vara […]. […] lag ska tillämpas på tvisten. 

Denna överenskommelse utgör inte ett hinder mot att parterna vid varje tillfälle hänskjuter en tvist under detta avtal till skiljeförfarande enligt vad som föreskrivs i stycket ovan.

Eventuella tillägg (tillägg 1 och 2 är alternativa): 

 1. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna.    
   
 2. En bedömning som inhämtats enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna. Om någon part senast [30] dagar efter mottagande av bedömningen påkallar skiljeförfarande ska bedömningen endast vara bindande och gälla till dess annat förordnats eller beslutats av skiljenämnd.    
   
 3. Det ska vara tillåtet för parterna att, vid efterföljande skiljeförfarande eller annars, använda sig av vad de har fått kännedom om i samband med en bedömning som de inhämtat enligt SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.     
   
 4. [Den ena parten] ska bära kostnaderna för SCC Express enligt § 11 i SCC Skiljedomsinstituts Regler för SCC Express.

SCC Medling 

Tvist i anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för SCC Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. 

SCC Medling: Kombinationsklausul där första steget är SCC Medling 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för SCC Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.     

Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras... 

Välj ett av följande fyra alternativ.     

Alternativ 1:     

... genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut.     

Alternativ 2:     

... genom skiljedom enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut.     

Alternativ 3:     

... genom skiljedom vid SCC Skiljedomsinstitut (SCC). SCC:s Regler för förenklat skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att SCC Skiljedomsinsituts Skiljedomsregler ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Alternativ 4:     

... av allmän domstol.

Avtal för att överlämna pågående tvist för avgörande enligt SCC Skiljedomsregler   

Nedan angivna parter avtalar härmed att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till slutligt avgörande genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut.     

Rekommenderade tillägg:     

Skiljenämnden ska bestå av [en skiljedomare / tre skiljedomare].     

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     

Språket för förfarandet ska vara […].     

[…] lag ska tillämpas på tvisten.     

Underskrifter:     

Part 1:     

Datum:      

Namn:      

Befattning:     

Part 2:     

Datum:      

Namn:     

Befattning:     
 

Avtal för att överlämna pågående tvist för avgörande enligt SCC Regler för förenklat skiljeförfarande  


Nedan angivna parter avtalar härmed att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till slutligt avgörande genom skiljedom enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut.     

Rekommenderade tillägg:     

Skiljeförfarandets säte ska vara […].     

Språket för förfarandet ska vara […].     

[…] lag ska tillämpas på tvisten.     

Underskrifter     

Part 1:     

Datum:      

Namn:      

Befattning:     

Part 2:     

Datum:       

Namn:     

Befattning:


**SCC Skiljedomsinstitut hette tidigare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.