Hoppa till huvudinnehåll

Utseende av värderingsperson

Hos oss kan du få en oberoende och opartisk värderingsperson, revisor eller annan oberoende specialist utsedd. Värderingspersonen kan hjälpa dig med att värdera aktier eller företag i annan form. 

×

Vanligtvis uppstår behovet av att utse en värderingsperson, revisor eller annan oberoende specialist (tillsammans ”värderingsperson") i ett delägarskap av bolag när delägarna inte är överens om värdet på aktierna. Ett exempel kan vara när majoritetsaktieägare utnyttjar sin rätt att lösa in aktier från en minoritetsaktieägare. Opartisk värdering av aktier och andra tillgångar kan även vara relevant i andra sammanhang, t.ex. vid företagsöverlåtelser, pantsättning eller äktenskapsskillnad. En värderingsperson kan också uttala sig om tolkningen av god redovisningssed. 

En grundläggande förutsättning för att SCC ska kunna utse en värderingsperson är att det omtvistade avtalet hänvisar till SCC. I de flesta fall inkluderas en specifik bestämmelse om detta i avtalet. Parterna kan även komma överens om att SCC ska agera som utseendeorgan när en tvist redan har uppstått.  

Själva värderingen ligger utanför SCC:s tjänst och utförs av den av SCC utsedda värderingspersonen.  

Klausul om utseende av oberoende värderingsperson

Om Parterna inte kan enas om [föremålets värde], ska värdet fastställas av en opartisk och oberoende värderingsperson utsedd av SCC Skiljedomsinstitut på begäran av Part. Parterna är skyldiga att skyndsamt tillställa värderingspersonen de uppgifter som efterfrågas av värderingspersonen. Parterna har rätt att få del av samtliga uppgifter som tillställts värderingspersonen.

Värderingen ska vara kontraktsrättsligt bindande mellan parterna.

Eventuella tillägg:

Värdet ska fastställas enligt vedertagna värderingsmetoder.

Värderingspersonen ska beakta förhållandena vid [av parterna vald tidpunkt].

Kostnaderna för utseendet och för värderingen ska slutligen [delas lika mellan Parterna/bäras av den Part som begärde värderingen/[annat av parterna överenskommet alternativ]].

Hur begär man att SCC ska utse en oberoende värderingsperson? 

Processen för utseende av en oberoende värderingsperson inleds när en eller flera tvistande parter vänder sig till SCC med en begäran om att en värderingsperson ska utses.  

Begäran ska innehålla: 

  1. Namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser, person- eller organisationsnummer för samtliga parter och deras ombud.  
  2. Uppgifter om tillgång som ska värderas. Om ett bolag ska värderas, ange organisationsnummer. 
  3. En fullmakt för uppgivet ombud.  
  4. En kort redogörelse av tvisten. 
  5. En kopia av det avtal som parterna refererar till som grund för begäran eller en beskrivning av avtalets innehåll. 
  6. Information om revisionsbyråer eller revisorer som inte kan vara involverade i värderingen på grund av jäv. 
  7. Information om språk för processen. 
  8. Eventuella synpunkter eller önskemål beträffande önskade kvalifikationer hos den kandidat som ska utses. 

Begäran med bilagor skickas med e-post till: arbitration@sccarbitrationinstitute.com.    

Vad kostar det?  

Avgiften för utseende av värderingsperson är 3 000 euro exkl. moms (3 750 euro inkl. moms).  Avgiften gäller enbart för utseendeförfarandet. Kostnaden för själva uppdraget, värderingen, regleras mellan parterna och värderingspersonen. Värderingspersonen ersätts inte via SCC. 

Ansökningsavgiften betalas i euro till följande konto: 

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB  

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837  

BIC: ESSESESS  

Momsregnr: SE556095795201  

Ange den begärande partens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till begäran.  

Hur går processen hos SCC till?

Läs mer

Vilka förutsättningar gäller för värderingen?

Läs mer

Vad händer efter att värderingspersonen har blivit utsedd?

Läs mer