Hoppa till huvudinnehåll

Inleda medling

Så här gör du för att inleda ett Medlingsförfarande hos SCC. 

En begäran om medling kan skickas in till SCC av en av parterna, eller av båda parterna gemensamt. 

Begäran ska vara skriftlig och innehålla: 

  1. parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer och e-postadresser 
  2. sammanfattande redogörelse för tvisten 
  3. uppgift om parterna avtalat om medling. 

Om begäran om medling bara kommer in från en av parterna ska SCC sända över begäran till motparten och fråga om denne går med på att delta i medlingen. 

På SCC handlägger vi samtliga dokument digitalt. Skicka därför begäran om medling till: arbitration@sccarbitrationinstitute.com
 
Om handlingarna av någon anledning inte kan skickas elektroniskt** ska de i stället postas till: 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
Box 16050 
103 21 Stockholm  

Besöks- och kuriradress: Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm 

** Om påkallelsen och/eller bilagorna är omfattande (med till exempel pärmar och/eller material som inte lämpar sig att skicka med e-post) ska all dokumentation i stället skickas in i så många uppsättningar att den kan distribueras till var och en av svaranden(a), Skiljedomsinstitutet och skiljedomaren/skiljedomarna. 

Registreringsavgift 

Registreringsavgiften för medling enligt SCC:s Medlingsregler är 1 500 euro exkl. moms (1 875 euro inkl. moms). 

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige. Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer. 

Registreringsavgiften betalas till följande konto: 

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB 

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837 

BIC: ESSESESS 

Momsregnr: SE556095795201 

Ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till begäran.