Hoppa till huvudinnehåll

Inleda skiljeförfarande

Så här inleder du ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler. 

Skiljeförfarandet inleds genom att käranden skickar en påkallelseskrift till SCC. Samtidigt ska käranden också betala in en registreringsavgift.

Påkallelseskriften ska innehålla: 

  1. parternas och deras ombuds namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser 
  2. en sammanfattande redogörelse för tvisten 
  3. preliminär uppgift om kärandens yrkanden 
  4. kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar 
  5. eventuella synpunkter i fråga om antalet skiljedomare och skiljeförfarandets säte 
  6. i förekommande fall, namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress till skiljedomare som utsetts av käranden. 

Påkallelseskriften med bilagor skickas med e-post till: arbitration@sccarbitrationinstitute.com

* Observera att ansökan om interimistisk skiljedomare ska skickas till: emergencyarbitrator@sccarbitrationinstitute.com

Om handlingarna av någon anledning inte kan skickas elektroniskt** ska de i stället postas till: 

SCC Skiljedomsinstitut 
Box 16050 
103 21 Stockholm  

Besöks- och kuriradress: Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm 

** Om påkallelsen och/eller bilagorna är omfattande (med till exempel pärmar och/eller material som inte lämpar sig att skicka med e-post) ska all dokumentation i stället skickas in i så många uppsättningar att den kan distribueras till var och en av svaranden(a), SCC Skiljedomsinstitut och skjiljedomaren/skiljedomarna. 

Registreringsavgift 

Registreringsavgiften för skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler är 3 000 euro exkl. moms (3 750 euro inkl. moms). Motsvarande registreringsavgift enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande är 2 500 euro exkl. moms (3 125 euro inkl. moms). 

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige.Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer. 

Registreringsavgiften betalas till följande konto: 

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB 

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837 

BIC: ESSESESS 

Momsregnr: SE556095795201 

Ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften.