Hoppa till huvudinnehåll

Vår historia

SCC Skiljedomsinstitut har alltid varit oberoende. Vi grundades 1917 som en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare och har sedan dess arbetat utan kommersiella eller politiska intressen. Det är en central del av vår historia, men också viktigt när vi blickar framåt.   

Under vår mer än hundraåriga historia har vi vuxit till att bli ett av de främsta instituten i världen för tvistlösning. Varje år väljer parter från cirka 45 olika länder att få sina tvister avgjorda hos oss.  

Vår internationella status som forum för tvistlösning har sitt ursprung i ”the Optional Clause Agreement”, ett avtal som tecknades 1977 mellan USA (genom American Arbitration Association) och dåvarande Sovjetunionen (genom USSR Chamber of Commerce and Industry). Avtalet innebar att amerikansk-sovjetiska affärstvister skulle lösas i Sverige med hjälp av SCC. Vid ungefär samma tidpunkt valde även Kina att förlägga sina internationella tvister till Sverige och SCC.  

Sverige och SCC har också haft en unik roll i det system som utvecklats för internationellt investeringsskydd. I över 120 bilaterala avtal om investeringsskydd anges Sverige eller SCC som forum för tvister mellan investerare och stat. Vi är i dag den näst största institutionen i världen för investeringstvister. Inom EU pågår just nu en diskussion om hur tvister i investeringsavtal ska lösas.  

Innovation och utveckling är viktiga för att vi ska kunna fortsätta erbjuda tjänster som är relevanta för näringslivet. SCC var till exempel först i världen med att utveckla en digital kommunikationsplattform för ärendehantering, inklusive en säker databas för dokument.   


En historisk tilbakablick på skiljeförfaranden i Sverige och vid SCC 

1359
Bestämmelser om skiljeförfaranden införs i svensk lagstiftning.

1669
Bestämmelser om verkställande av skiljedomar införs i svensk lagstiftning.

1887
Den första svenska lagen om skiljemän antas.

1917
SCC Skiljedomsinstitut grundas.

1929
Sverige ratificerar 1923 års Genèvesprotokoll och 1927 års Genèvekonvention.

1929
En ny svensk lag om skiljemän antas och ersätter 1887 års lag.

1929
Den första svenska lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar antas.

1949
SCC Skiljedomsinstitut antar nya regler.

1972
Sverige ratificerar New York-konventionen från 1958.

1976
SCC Skiljedomsinstitut antar nya regler, för första gången med särskild inriktning på internationellt skiljeförfarande.  

1977
SCC Skiljedomsinstitut inkluderas i tvistlösningsavtalet för kontrakt vid handel mellan USA och Sovjetunionen (Optional Clause Agreement).

1988
Reglerna för SCC Skiljedomsinstitutet revideras för att ytterligare internationalisera skiljeförfarandeprocessen vid SCC. 

1995
SCC Skiljedomsinstitut antar sina första regler för förenklade skiljeförfaranden.  

1999
En ny svensk lag om skiljeförfarande antas och ersätter både 1929 års lag om skiljemän och 1929 års lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar.  

1999
Reglerna för SCC Skiljedomsinstitut och SCC:s regler för förenklade skiljeförfaranden revideras, liksom andra regler antagna av SCC Skiljedomsinstitut.

1999
Medlingsinstitutet vid Stockholms Handelskammare etableras (SCC Medlingsinstitut) och reglerna för SCC Medlingsinstitut antas.

2010
SCC Skiljedomsinstitut inför bestämmelser om interimistisk skiljedomare i SCC Skiljedomsregler och SCC Regler om förenklade skiljeförfaranden.  

2013
SCC Skiljedomsinstitut inför ett digitalt ärendehanteringsystem.

2017
SCC:s regler uppdateras och bestämmelser införs om sammanläggning, flerpartsavtal, administrativ sekreterare, investeringstvister och bestämmelser om förskott för kostnader.  

2017
Stockholm Treaty Lab var en global innovationstävling för att ta fram den juridik som krävs för ett förbättrat klimat. SCC Skiljedomsinstitut initierade tävlingen 2017 och den avslutades 2018. Tävlingen visade att internationell rätt kan bidra till att uppnå målen för att begränsa klimatförändringarna.

2019
SCC Platform lanserades, obligatorisk i samtliga skiljeförfaranden vid SCC. 

2020
SCC Skiljedomsinstitut lanserade Ad Hoc Platform, en digital plattform för ad hoc-skiljeförfaranden eller skiljeförfaranden vid andra skiljedomsinstitut.

2021
SCC Skiljedomsinstitut lanserade SCC Express, tvistlösning inom tre veckor och till fast avgift.

2022
SCC Skiljedomsinstitut lanserade sina förhandlingslokaler, SCC Hearing Facility.  

2022
SCC Skiljedomsinstitut och Swedish Arbitration Association lanserade den gemensamma utbildningen för internationella skiljedomare.

2022
SCC Arbitrators’ Council lanseras.

2023
SCC Skiljedomsinstitut uppdaterade samtliga sina regler. 

the quiet triumph

Se filmen: The Quiet Triumph 

The success of international arbitration is generally only understood by the actors working within it, and now is the time to make an unknown story known.

scc_still_5_webb

Skiljeförfarande

SCC:s skiljeförfarande leder till en skiljedom som inte kan överklagas och som är verkställbar i fler än 160 länder.