Skip to main content

Dispute Resolution Clause – Lithuanian

Arbitražo taisyklės 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Arbitražo taisykles. 

Rekomenduojami papildymai: 

Arbitražo vieta yra [...]. 
Arbitražo procese vartojama kalba yra [...]. 
Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė. 

Pagreitinto arbitražo taisyklės 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Pagreitinto arbitražo taisykles. 

Rekomenduojami papildymai: 

Arbitražo vieta yra [...]. 
Arbitražo procese vartojama kalba yra [...]. 
Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė. 

Kombinuotoji išlyga – Pagreitinto arbitražo taisyklės kaip pirmasis pasirinkimas 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže, kurį administruoja SCC Arbitražo institutas (toliau – SCC). 

Taikomos Pagreitinto arbitražo taisyklės, nebent SCC, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, ginčo sumą ir kitas aplinkybes, savo nuožiūra nusprendžia, kad turi būti taikomos Arbitražo taisyklės. Pastaruoju atveju SCC taip pat nusprendžia, ar Arbitražo teismą sudarys vienas, ar trys arbitrai. 

Rekomenduojami papildymai: 

Arbitražo vieta yra [...]. 
Arbitražo procese vartojama kalba yra [...]. 
Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė. 

Kombinuotoji išlyga – Verte pagrįsta išlyga 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže, kurį administruoja SCC Arbitražo institutas (toliau – SCC). 

Pagreitinto arbitražo taisyklės taikomos, kai ginčo suma neviršija 100 000 EUR. Kai ginčo suma viršija 100 000 EUR, taikomos Arbitražo taisyklės. Kai ginčo suma viršija 100 000 EUR, bet neviršija 1 000 000 EUR, Arbitražo teismą sudaro vienas arbitras. Kai ginčo suma viršija 1 000 000 EUR, Arbitražo teismą sudaro trys arbitrai. Į ginčo sumą įeina Pranešime apie arbitražą pateikti reikalavimai ir visi priešpriešiniai reikalavimai, pateikti Atsiliepime į Pranešimą apie arbitražą. 

Rekomenduojami papildymai: 

Arbitražo vieta yra [...]. 
Arbitražo procese vartojama kalba yra [...]. 
Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė. 

„SCC Express“ – esamo ginčo pateikimo „SCC Express“ pavyzdinė sutartis 

Žemiau pasirašiusios šalys susitaria perduoti savo ginčą, kylantį iš [Sutarties pavadinimas / data] ir susijusį su [ginčo apibūdinimas], nagrinėti teisme pagal SCC Arbitražo instituto Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 

Galimi papildymai (1 ir 2 papildymas yra alternatyvūs variantai):  

 1. Neutralaus vertintojo išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. 
     
 2. Neutralaus vertintojo išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. Jei kuri nors šalis per [30] dienų nuo vertinimo gavimo dienos kreipiasi į arbitražą, vertinimas yra privalomas ir galioja tik tol, kol Arbitražo teismas nenurodo arba nenusprendžia kitaip. 
     
 3. Šalys vėlesniame arbitraže ar kitu būdu gali naudoti Neutralaus vertintojo išvadas ir informaciją, sužinotą apie ar susijusią su atliekamu vertinimu pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 
     
 4. [Viena iš šalių] turi padengti SCC Skubaus ginčo vertinimo išlaidas pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisyklių 11 straipsnį. 

„SCC Express“ – pavyzdinė išlyga, pagal kurią ginčai dėl konkrečios sutartinės nuostatos perduodami „SCC Express“. 

Kilus ginčui dėl [šios sutartinės nuostatos] aiškinimo ar taikymo, taikomos šios taisyklės.  

Siekdamos apriboti dėl šios sutarties kylančių ginčų apimtį, šalys susitarė, kad tuo atveju, jei ginčas susijęs su [šios sutartinės nuostatos] aiškinimu ar taikymu, jos visų pirma turėtų prašyti atlikti nagrinėjimą pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. tai neužkerta kelio bet kuriai iš šalių bet kuriuo metu perduoti ginčą spręsti arbitražui, kaip nustatyta [šios sutarties [....] punkte].  

Galimi papildymai (1 ir 2 papildymas yra alternatyvūs variantai):  

 1. Neutralaus vertintojo išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. 
     
 2. Neutralaus arbitro išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. Jei kuri nors šalis per [30] dienų nuo vertinimo gavimo dienos kreipiasi į arbitražą, vertinimas yra privalomas ir galioja tik tol, kol Arbitražo teismas nenurodo arba nenusprendžia kitaip. 
     
 3. Šalys vėlesniame arbitraže ar kitu būdu gali naudoti Neutralaus vertintojo išvadas ir informaciją, sužinotą apie ar susijusią su atliekamu vertinimu pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 
     
 4. [Viena iš šalių] turi padengti SCC Skubus ginčo vertinimo išlaidas pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisyklių 11 straipsnį. 

„SCC Express“ – pavyzdinė išlyga, pagal kurią ginčai dėl sutarties aiškinimo ar taikymo perduodami „SCC Express“, o neišsprendus ginčo – SCC Arbitražui. 

Kilus ginčui dėl šios sutarties, šalys susitaria pirmiausia prašyti nagrinėti ginčą arba tam tikrą (-us) ginčui svarbų (-ius) klausimą (-us) pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 

Tačiau šis susitarimas neužkerta kelio bet kuriai iš šalių bet kuriuo metu perduoti ginčus dėl šios sutarties nagrinėti arbitraže ir tokiu atveju bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže pagal SCC Arbitražo taisykles.  

Rekomenduojami papildymai 

Arbitražo vieta yra [...].  

Arbitražo procese vartojama kalba yra [...].  

Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė.   

Galimi papildymai (1 ir 2 papildymas yra alternatyvūs variantai):   

 1. Neutralaus vertintojo išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. 
     
 2. Neutralaus vertintojo išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. Jei kuri nors šalis per [30] dienų nuo vertinimo gavimo dienos kreipiasi į arbitražą, vertinimas yra privalomas ir galioja tik tol, kol Arbitražo teismas nenurodo arba nenusprendžia kitaip. 
     
 3. Šalys vėlesniame arbitraže ar kitu būdu gali naudoti Neutralaus vertintojo išvadas ir informaciją, sužinotą apie ar susijusią su atliekamu vertinimu pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 
     
 4. [Viena iš šalių] turi padengti SCC Skubus ginčo vertinimo išlaidas pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisyklių 11 straipsnį. 

„SCC Express“ – pavyzdinė daugiapakopė ginčo sprendimo išlyga, kurios dvi pakopos – „SCC Express“ ir SCC Arbitražas  

Ginčai, kylantys dėl [šio susitarimo/šios nuostatos], pirmiausia sprendžiami [šalių susitarime nustatyta ginčytinų klausimų aptarimo tvarka, pavyzdžiui, generalinių direktorių susitikimais]. 

Jei ginčo nepavyksta išspręsti pagal [ankstesnėje pastraipoje] nustatytą tvarką, šalys įsipareigoja antruoju žingsniu prašyti nagrinėti ginčą arba tam tikrą (-us) ginčui svarbų (-ius) klausimą (-us) pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles.  

Jei ginčo nepavyksta išspręsti pagal pirmiau nurodytas nuostatas, šalys perduoda ginčą galutinai išspręsti arbitražui pagal SCC Arbitražo taisykles. Arbitražo vieta yra [...]. Arbitražo proceso kalba yra [...]. Šiai sutarčiai taikoma [...] materialinė teisė.  

Šis susitarimas neužkerta kelio šalims bet kuriuo metu perduoti ginčą dėl šio susitarimo spręsti arbitražui pagal ankstesnę pastraipą. 

Galimi papildymai (1 ir 2 papildymas yra alternatyvūs variantai):   

 1. Neutralaus arbitro išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. 
     
 2. Neutralaus arbitro išvados, pateiktos pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles, šalims yra privalomos pagal sutartį. Jei kuri nors šalis per [30] dienų nuo vertinimo gavimo dienos kreipiasi į arbitražą, vertinimas yra privalomas ir galioja tik tol, kol Arbitražo teismas nenurodo arba nenusprendžia kitaip. 
     
 3. Šalys vėlesniame arbitraže ar kitu būdu gali naudoti Neutralaus vertintojo išvadas ir informaciją, sužinotą apie ar susijusią su atliekamu vertinimu pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisykles. 
     
 4. [Viena iš šalių] turi padengti SCC Skubus ginčo vertinimo išlaidas pagal SCC Skubaus ginčo vertinimo taisyklių 11 straipsnį. 

Pavyzdinė mediacijos išlyga 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, perduodamas spręsti Mediacijos būdu pagal SCC Arbitražo instituto Mediacijos taisykles, nebent viena iš šalių tam prieštarautų. 

Pavyzdinė mediacijos išlyga – Kombinuotoji išlyga 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, pirmiausia perduodamas spręsti Mediacijos būdu pagal SCC Arbitražo instituto Mediacijos taisykles, nebent viena iš šalių tam prieštarautų. 

Jei viena iš šalių prieštarauja Mediacijai arba jei Mediacija nutraukiama, ginčas galutinai išsprendžiamas... 

Svarbu! 

Naudojant kombinuotąją išlygą, reikia įterpti vieną iš toliau nurodytų parinkčių. 

1 variantas 

... arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Arbitražo taisykles. 

2 variantas 

... arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Pagreitinto arbitražo taisykles. 

3 variantas 

... arbitraže SCC Arbitražo institute (toliau – SCC). 

Taikomos Pagreitinto arbitražo taisyklės, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, ginčo sumą ir kitas aplinkybes, SCC nusprendžia, kad turi būti taikomos SCC Arbitražo instituto Arbitražo taisyklės. Pastaruoju atveju SCC taip pat nusprendžia, ar Arbitražo teismą sudaro vienas, ar trys arbitrai. 

4 variantas 

...bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. 

Pavyzdinis susitarimas dėl Esamo ginčo perdavimo nagrinėti arbitražui pagal SCC Arbitražo taisykles 

Toliau pasirašiusios šalys susitaria perduoti savo ginčą, kylantį iš [Sutarties pavadinimas / data] ir susijusį su [ginčo apibūdinimas], galutinai spręsti arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Arbitražo taisykles. 

Arbitražo teismą sudaro [vienas arbitras / trys arbitrai]. 

Arbitražo vieta yra [ ] 

Arbitražo procese vartojama kalba yra [nurodyti kalbą]. 

Ginčas sprendžiamas pagal [ ] teisę. 
   

Parašai 

1 šalis: 

Data:   

Vardas ir pavardė:   

Pareigos 
:   

2 šalis: 

Data:   

Vardas ir pavardė: 

Pareigos: 

Pavyzdinis susitarimas dėl Esamo ginčo perdavimo nagrinėti Arbitražui pagal SCC Pagreitinto arbitražo taisykles 

Toliau pasirašiusios šalys susitaria perduoti savo ginčą, kylantį iš [Sutarties pavadinimas / data] ir susijusį su [ginčo apibūdinimas], galutinai spręsti arbitraže pagal SCC Arbitražo instituto Pagreitinto arbitražo taisykles. 

Arbitražo vieta yra [ ] 

Arbitražo procese vartojama kalba yra [nurodyti kalbą]. 

Ginčas sprendžiamas pagal [ ] teisę. 
   

Parašai 

1 šalis: 

Data:   

Vardas ir pavardė:   

Pareigos: 

 

2 šalis: 

Data:   

Vardas ir pavardė: 

Pareigos 
:   

**SCC Arbitražo institutas anksčiau buvo žinomas kaip Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo institutas