Skip to main content

Model clause – Swedish

Skiljedomsregler

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 
Språket för förfarandet ska vara […]. 
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut. 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 
Språket för förfarandet ska vara […]. 
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Kombinationsklausul – Regler för Förenklat Skiljeförfarande i första hand

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 
Språket för förfarandet ska vara […]. 
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Kombinationsklausul – Värde

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 
Språket för förfarandet ska vara […]. 
[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Modellklausul Medling

Tvist i anledning av detta avtal skall hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. 

Kombinationsklausul Medling

Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. 

Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras... 

OBS! När modellklausulen sätts in i ett avtal skall ett av nedanstående tre alternativ väljas! 

Alternativ 1: 

... genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. 

Alternativ 2: 

... genom skiljedom enligt SCC Skiljedomsinstituts Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. 

Alternativ 3: 

... genom skiljedom vid SCC Skiljedomsinstitut(SCC). SCCs Regler för Förenklat skiljeförfarande skall gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall SCC också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljedomare.

Alternativ 4: 

... av allmän domstol.

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist till SCC

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist för slutligt avgörande genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. 

Nedan angivna parter avtalar härmed att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till slutligt avgörande genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljenämnden ska bestå av [en skiljedomare][tre skiljedomare]. 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 

Språket för förfarandet ska vara […]. 

[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Underskrifter 

Part 1: 

Datum:  

Namn:  

Befattning: 

Part 2: 

Datum:  

Namn: 

Befattning: 

Modellavtal för överlämnande av en pågående tvist för slutligt avgörande genom skiljedom enligt Regler för Förenklat skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut. 

Nedan angivna parter avtalar härmed att hänskjuta tvisten med anledning av [avtalets namn/datum] avseende [beskrivning av tvisten] till slutligt avgörande genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut. 

Rekommenderade tillägg: 

Skiljeförfarandets säte ska vara […]. 

Språket för förfarandet ska vara […]. 

[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

Underskrifter 

Part 1: 

Datum:  

Namn:  

Befattning: 

Part 2: 

Datum:   

Namn: 

Befattning:

 

**SCC Skiljedomsinstitut hette tidigare Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.