Hoppa till huvudinnehåll

SCC:s hållbarhetsåtagande

SCC har som mission att underlätta handeln mellan företag. I det arbetet vägleds vi av samma värderingar och prioriteringar som det internationella näringsliv vi verkar inom.

I dag påverkas företag i alla sektorer av ESG-ramverkets kriterier för miljö, samhällsansvar och styrning. Hållbarhetsrisker och de egna ambitionerna är också centrala delar i samtliga verksamheter. 

Därför arbetar SCC också med att tillhandahålla olika tjänster för tvistlösning som är i linje med våra kunders krav på ESG- och hållbarhetsområdet. Det gör att vi kan hjälpa dem att uppnå de mål som satts upp för företagens ESG- och hållbarhetsarbete. Därför har vi också åtagit oss att ha ett lågt koldioxidavtryck, sträva efter mångfald och jämställdhet, lösa klimatrelaterade tvister så effektivt som möjligt samt få våra olika aktörer att engagera sig i hållbarhetsfrågor.   

1.  Minska vårt eget koldioxidavtryck 

SCC söker hela tiden efter nya sätt att minska vår egen miljöpåverkan. Redan 2013 ersatte vi vår skrymmande pappershantering med ett digitalt ärendehanteringssystem och e-postkorrespondens. Sedan 2019 har vi uppmanat till klimatkompensation för skiljedomarnas flygresor, gjort det möjligt att närvara virtuellt vid förhör samt förespråkat webbmöten för att minska resandet. 

SCC stödjer Campaign for Greener Arbitrations och har undertecknat deras Green Pledge samt implementerat Green Protocols i vår verksamhet.

Campaign for Greener Arbitrations är ett initiativ som startades av Lucy Greenwood 2019 i syfte att minska internationella skiljedomars miljöpåverkan. Du kan läsa mer om kampanjen här. 

Vi ser också till att fatta välgrundade beslut när vi köper in produkter och tjänster samt väljer leverantörer och partner. Vi klimatkompenserar för våra flygresor och flyttade under 2022 till nya, GreenBuilding-certifierade kontorslokaler.

Läs mer om LEED-certifiering här. 

2.  Arbete för mångfald och jämställdhet 

SCC främjar en social hållbarhet genom att se till att vi har en inkluderande arbetsplats och aktivt tar ställning för jämställdhet och mångfald i vår verksamhet. Genom att prioritera mångfald får vi ökad tillgång till de specialiseringar, kvalifikationer, erfarenheter och språkkunskaper vi behöver, när vi behöver dem. Vi anser att våra tjänster ska stödja internationella åtaganden om jämställdhet och lika villkor, samtidigt som de återspeglar den ökade mångfalden hos våra kunder. När vi har många kandidater med likvärdiga kvalifikationer utgår SCC därför aktivt från mångfalden med avseende på kön, ålder och ursprung. 

SCC har undertecknat Equal Representation in Arbitration Pledge och är partner i initiativet Racial Equality for Arbitration Lawyers. Av de skiljedomare som utsågs av SCC under 2021 var 49 procent kvinnor. SCC kommer att fortsätta föregå med gott exempel och aktiv främja jämställdhet och mångfald på tvistlösningsområdet. 

Du kan läsa mer om Equal Representation in Arbitration Pledge här, om Racial Equality for Arbitration Lawyers Initiative här och om the Equal Representation for Expert Witnesses här. 

3.  Effektiv lösning av klimatrelaterade tvister  

SCC underlättar klimatomställningen genom att lösa tvister som rör och bromsar den. Tvisterna kan ha uppkommit genom investeringar i grön teknik, hårdare miljöregler eller klimatrelaterade problem vid tillverkning och tillhandahållande av olika varor och tjänster. Vi anser att de här tvisterna behöver lösas på ett effektivt sätt, så att företagen kan följa med i klimatomställningens tempo och fokusera sina resurser på att uppfylla olika klimat- och verksamhetsmål. 

Skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande, medling och SCC Express är snabba och effektiva processer för lösning av tvister som kan uppstå i samband med klimatomställningen. I varje enskilt förfarande använder vi vår expertis och vårt nätverk för att hitta och utse en skiljedomare med de kvalifikationer som tvisten kräver, till exempel en förståelse av olika klimataspekter. 

4.  Engagera våra olika aktörer i hållbarhetsfrågor 

SCC har länge varit en känd förespråkare för olika hållbarhetsfrågor inom tvistlösning. Vi har organiserat konferenser, deltagit i ett stort antal event och bidragit i publikationer om allt från mångfald inom skiljedomarkåren till vilken roll tvistlösning kan ha i klimatomställningen. Under 2017 startade vi Stockholm Treaty Lab, som är ett crowdsourcing-initiativ där deltagarna får ta fram avtalsmodeller tänkta att främja ”gröna” investeringar. 

Som etablerade kunskapsledare på området fortsätter vi vårt arbete med att öka medvetenheten om och engagemanget i hållbarhetsfrågor, både i samhället i stort och hos våra intressenter. Vårt mål är att generera innovativa tankar om hur tvistlösning kan hjälpa näringslivets hållbarhetsarbete, och sedan få dem att bli verklighet.