Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausuler – Norska

SCCs voldgiftsregler  

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres endelig ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt.       

Anbefalte tillegg:     

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

SCCs regler for forenklet voldgift  

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres endelig ved voldgift i henhold til reglene for forenklet voldgift til SCCs voldgiftsinstitutt.      

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

Kombinasjonsklausul: SCCs regler for forenklet voldgift som utgangspunkt med mulighet for bruk av SCCs voldgiftsregler  

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres endelig ved voldgift administrert av SCCs voldgiftsinstitutt (SCC).      

Reglene for forenklet voldgift skal gjelde med mindre SCC, på bakgrunn av sakens kompleksitet, tvistegjenstandens verdi og andre omstendigheter, bestemmer at de alminnelige voldgiftsreglene skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal SCC også avgjøre om voldgiftsretten skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere.      

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett.  

Verdibasert kombinasjonsklausul: SCCs regler for forenklet voldgift for små krav og SCCs voldgiftsregler for større krav  

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres endelig ved voldgift administrert av SCCs voldgiftsinstitutt (SCC).      

Reglene for forenklet voldgift skal gjelde hvis tvistesummen er mindre enn NOK 1 million, og hvis tvistesummen er NOK 1 million eller mer, skal de alminnelige voldgiftsreglene gjelde. Voldgiftsretten skal bestå av én voldgiftsdommer hvis tvistesummen utgjør mer enn NOK 1 million, men mindre enn NOK 10 millioner. Dersom tvistesummen er NOK 10 millioner eller mer, skal voldgiftsretten bestå av tre voldgiftsdommere. Ved beregning av tvistesummen skal det samlede beløp av kravene som er fremsatt i saksøkers krav om innledning av voldgiftssak og eventuelle motkrav fremsatt i saksøktes tilsvar legges sammen. 

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

SCC Express: Avtale om å løse en pågående tvist gjennom SCC Express 

Partene er enige om å forelegge tvisten i forbindelse med [avtalens navn/dato] om [beskrivelse av tvisten] til vurdering i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.  

Mulige tillegg (tillegg 1 og 2 er alternative):   

 1. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene.     
   
 2. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene. Hvis en av partene krever voldgift innen [30] dager etter at vurderingen er mottatt, skal vurderingen bare være bindende og gjelde frem til noe annet pålegges eller besluttes av en voldgiftsrett.     
   
 3. Det skal være tillatt for partene, i en senere voldgiftssak og ellers, å påberope seg det de har fått kjennskap til i forbindelse med en vurdering innhentet i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.     
   
 4. [Den ene parten] skal bære kostnadene ved SCC Express i samsvar med artikkel 11 i SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express. 

SCC Express: Klausul for å løse en tvist om en spesifikk avtalebestemmelse etter SCC Express   

Ved tvist om tolkningen eller anvendelsen av [denne avtalebestemmelsen] gjelder følgende.  

For å begrense omfanget av tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, er partene enige om at de ved tvist om tolkningen eller anvendelsen av [denne avtalebestemmelsen] først skal innhente en vurdering av tvisten i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express. Denne klausulen begrenser imidlertid ikke partenes rett til når som helst å henvise tvisten til voldgift som fastsatt [i punkt [...] i denne avtalen]. 

Mulige tillegg (tillegg 1 og 2 er alternative):  

 1. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene.     
   
 2. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene. Hvis en av partene krever voldgift innen [30] dager etter at vurderingen er mottatt, skal vurderingen bare være bindende og gjelde frem til noe annet pålegges eller besluttes av en voldgiftsrett.     
   
 3. Det skal være tillatt for partene, i en senere voldgiftssak og ellers, å påberope seg det de har fått kjennskap til i forbindelse med en vurdering innhentet i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.     
   
 4. [Den ene parten] skal bære kostnadene ved SCC Express i samsvar med artikkel 11 i SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express. 

SCC Express: Klausul for først å løse en tvist som oppstår i forbindelse med avtale i SCC Express, og eventuelt i henhold til SCCs voldgiftsregler  

Dersom en tvist oppstår i forbindelse med denne avtalen, er partene enige om først å innhente en vurdering av tvisten eller visse spørsmål av betydning for tvisten i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.   

Den foregående bestemmelsen er ikke til hinder for at partene når som helst kan henvise en tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen til voldgift, og i så fall skal tvisten avgjøres endelig ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt. 

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

Mulige tillegg (tillegg 1 og 2 er alternative):  

 1. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene.     
   
 2. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene. Hvis en av partene krever voldgift innen [30] dager etter at vurderingen er mottatt, skal vurderingen bare være bindende og gjelde frem til noe annet pålegges eller besluttes av en voldgiftsrett.     
   
 3. Det skal være tillatt for partene, i en senere voldgiftssak og ellers, å påberope seg det de har fått kjennskap til i forbindelse med en vurdering innhentet i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.     
   
 4. [Den ene parten] skal bære kostnadene ved SCC Express i samsvar med artikkel 11 i SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express. 

SCC Express: Kombinasjonsklausul hvor SCC Express og SCCs voldgiftsregler er to av stegene 

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med [denne avtalen/bestemmelsen] skal først søkes løst ved [den mekanismen for drøfting av omtvistede spørsmål som er fastsatt i partenes avtale, for eksempel møter mellom partenes daglige ledere].  

Dersom tvisten ikke løses etter [avsnittet ovenfor], forplikter partene seg deretter til å innhente en vurdering av tvisten eller visse spørsmål av betydning for tvisten i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.  

Hvis tvisten ikke løses som angitt ovenfor, skal partene henvise tvisten til endelig avgjørelse ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt. Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...]. Voldgiftsspråket skal være [...]. Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

Denne klausulen er ikke til hinder for at partene når som helst kan henvise en tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen til voldgift som fastsatt i avsnittet ovenfor. 

Mulige tillegg (tillegg 1 og 2 er alternative):  

 1. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene.     
   
 2. En vurdering avgitt i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express skal være kontraktsrettslig bindende mellom partene. Hvis en av partene krever voldgift innen [30] dager etter at vurderingen er mottatt, skal vurderingen bare være bindende og gjelde frem til noe annet pålegges eller besluttes av en voldgiftsrett.     
   
 3. Det skal være tillatt for partene, i en senere voldgiftssak og ellers, å påberope seg det de har fått kjennskap til i forbindelse med en vurdering innhentet i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express.     
   
 4. [Den ene parten] skal bære kostnadene ved SCC Express i samsvar med artikkel 11 i SCCs voldgiftsinstitutts regler for SCC Express. 

SCC-mekling  

Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal henvises til mekling i henhold til meklingsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt, med mindre en av partene motsetter seg dette når tvisten har oppstått. 

SCC-mekling: Kombinasjonsklausul hvor første steg er SCC-mekling  

Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal henvises til mekling i henhold til meklingsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt, med mindre en av partene motsetter seg dette når tvisten har oppstått. 

Hvis en av partene motsetter seg mekling eller meklingen avbrytes, skal enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen avgjøres endelig....      

MERK! Når du setter inn tvisteløsningsklausulen i en avtale, må du velge ett av følgende fire alternativer!      

Alternativ 1:      

... ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt.      

Alternativ 2:      

... ved voldgift i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for forenklet voldgift.      

Alternativ 3:      

... ved voldgift ved SCCs voldgiftsinstitutt (SCC). SCCs regler for forenklet voldgift skal gjelde med mindre SCC, på bakgrunn av sakens kompleksitet, tvistegjenstandens verdi og andre omstendigheter, bestemmer at de alminnelige voldgiftsreglene skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal SCC også avgjøre om voldgiftsretten skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere.      

Alternativ 4:      

... av de alminnelige domstoler. 

Avtale om å henvise en pågående tvist til avgjørelse i henhold til SCCs voldgiftsregler    

Partene som er angitt nedenfor, er herved enige om å henvise tvisten som har oppstått i forbindelse med [avtalens navn/dato] vedrørende [beskrivelse av tvisten] til endelig avgjørelse ved voldgift i henhold til voldgiftsreglene til SCCs voldgiftsinstitutt.      

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsretten skal bestå av [én voldgiftsdommer / tre voldgiftsdommere]. 

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

Underskrifter      

Part 1:      

Dato:       

Navn:       

Stilling:      

Part 2:      

Dato:       

Navn:      

Stilling: 

Avtale om å henvise en pågående tvist til avgjørelse i henhold til SCCs regler for forenklet voldgift   

Partene som er angitt nedenfor, er herved enige om å henvise tvisten som har oppstått i forbindelse med [avtalens navn/dato] vedrørende [beskrivelse av tvisten] til endelig avgjørelse ved voldgift i henhold til SCCs voldgiftsinstitutts regler for forenklet voldgift. 

Anbefalte tillegg:      

Voldgiftsretten skal bestå av [én voldgiftsdommer / tre voldgiftsdommere]. 

Voldgiftsrettens sete (voldgiftsstedet) skal være [...].      

Voldgiftsspråket skal være [...].      

Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med [...] rett. 

Underskrifter      

Part 1:      

Dato:       

Navn:       

Stilling:      

Part 2:      

Dato:       

Navn:      

Stilling: