Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausuler – persiska

نمونه شرط داوري  

هرگونه اختلاف یا ادعایی که از این قرارداد ناشی شود یا با این قرارداد در ارتباط باشد یا هرگونه نقض، فسخ، بیاعتباريیا بطلان مربوطه، میبایست با استفاده از داوري و مطابق با قواعد داوري مؤسسه داوري اتاقاستکهلم، به صورت نهایی، حل و فصل گردد 

اضافه کردن موارد زیر به شرط داوري فوق پیشنهادمیگردد: 

توافق شد مقر داوري شهر ...{ شهر انتخابی طرفین}... باشد 

توافق شد زبان داوري ...{ زبان انتخابی طرفین}... باشد. 

توافق شد قانون ماهوي قرارداد قواعد ...{ کشور انتخابی طرفین}... باشد. 

قواعد مربوط به داوريهاي فوري 

هرگونه اختلاف یا ادعایی که ازاین قرارداد ناشی شود یا با این قرارداد در ارتباط باشد یا هرگونه نقض، فسخ، بیاعتباريیا بطلان مربوطه، میبایست با استفاده از داوري و مطابق با قواعد داوري فوری مؤسسه داوري اتاقاستکهلم، به صورت نهایی، حل و فصل گردد.  

اضافه کردن موارد زیر به شرط داوري فوق پیشنهادمیگردد: 

توافق شد مقر داوري شهر ...{ شهر انتخابی طرفین}... باشد. 

توافق شد زبان داوري ...{ زبان انتخابی طرفین}... باشد. 

توافق شد قانون ماهوي قرارداد قواعد ...{ کشور انتخابی طرفین}... باشد. 

بند ترکیبی - قواعد داوریفوری به عنوان اولین انتخاب 

هرگونه اختلاف، مشاجرهیا ادعایی که از این قرارداد ناشی شودیابا این قرارداد در ارتباط باشد، یا هر گونه نقض، فسخ یا بی اعتباری آن، در نهایتمیبایست توسط داوری که تحت نظارت مؤسسه داوری  SCC ("SCC")  اداره میشود، حل و فصل خواهد شد. 

قواعد داوری هایفوری اعمال میشود، مگر اینکه SCC به تشخیص خود، با در نظر گرفتن پیچیدگی پرونده، میزان اختلاف و سایر شرایط، قواعد داوری را اعمال کند. در مورد دوم، SCC  همچنین تصمیم خواهد گرفت که آیامحکمه داوری باید از یکیا سه داور تشکیل شود. 

اضافه کردن موارد زیر به شرط داوري فوق پیشنهادمیگردد: 

توافق شد مقر داوري شهر ...{شهر انتخابی طرفین}... باشد 

توافق شد زبان داوري ...{زبان انتخابی طرفین}... باشد. 

توافق شد قانون ماهوي قرارداد قواعد ...{کشور انتخابی طرفین}... باشد. 

بند ترکیبی - مبتنیبر ارزش خواسته 

هر گونه اختلاف، مشاجرهیا ادعاییکه ناشی از این قرارداد یا در ارتباط با آن باشد، یا در اثر نقض، فسخ یا بی اعتباری آن پدید آید، در نهایتبا استفاده از روند داوری ای که توسط مؤسسه داوری SCC ("SCC") اداره میشود، حل و فصل خواهد شد. 

قواعد داوریفوری در مواردی اعمال میشود که مبلغ مورد اختلاف 100.000 (یکصدهزار) یوروو کمتر از آن باشد. در مواردی که میزان خواسته بیش از 100.000 (یکصدهزار)یورو باشد، قواعد داوری اعمال خواهد شد که در این صورت محکمه داوری باید از یک داور منحصر تشکیل شود. در صورتی که میزان خواسته بیش از  1.000.000 (یک میلیون)یورو باشد، محکه داوری از سه داور تشکیل خواهد شد. مبلغ مورد اختلاف، شامل دعاوی مطرح شده در درخواست داوری و هرگونه ادعای متقابل مطرح شده در پاسخ به درخواست داوری است. 

اضافه کردن موارد زیر به شرط داوري فوق پیشنهادمیگردد: 

توافق شد مقر داوري شهر ...{ شهر انتخابی طرفین}... باشد 

توافق شد زبان داوري ...{ زبان انتخابی طرفین}... باشد. 

توافق شد قانون ماهوي قرارداد قواعد ...{ کشور انتخابی طرفین}... باشد. 

نظر کارشناسی نمونه موافقنامه برایارجاع اختلاف موجود به  نظر کارشناس SCC 

طرفین امضاکننده به اتفاق، موافقت می‌کنند که اختلاف خود را که ناشی از [نام/تاریخ قرارداد] و مرتبط با [شرح اختلاف] است را برای رسیدگی مطابق با قواعد ارزیابینظر کارشناسی SCC ارسال کنند. 

گزینههای احتمالی (می توانید یکی از دو گزینه 1 و 2 راانتخاب نمایید): 

1. مستندات ارائه شده به کارشناس بیطرف SCC برایجلب نظر کارشناس، باید مطابق قرارداد میان طرفین الزام آور باشد. 

2. اسنادو استنتاجات ارائه شده مطابق با قواعد SCC برایجلب نظر کارشناس بی طرف، برای طرفین الزام آور خواهد بود. اگر هر یک از طرفین ظرف مدت [30] روز پس از دریافتنظر کارشناسی درخواست داوری کند، ارزیابی فقط تا زمانی که محکمهداوری دستور دیگری صادر کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند، لازم‌الاجرا و معتبر خواهد بود. 

3. طرفین می‌توانند در داوری بعدییا در موارد دیگر، از یافته‌هایکارشناس بی‌طرف و اطلاعات ارائه شده در چارچوب یا در ارتباط با کارشناسی، مطابق با قواعد SCC برایکارشناسی اختلاف استفاده کنند. 

4. [یکی از طرفین] طبق بند 11 قواعد SCC برایکارشناسی اختلاف، مسئول هزینه هاینظر کارشناسی خواهد بود. 

نظر کارشناسی یک بند نمونه برایارجاع اختلافات در مورد یک ماده قراردادی خاص به کارشناس 

در صورت بروز اختلاف در مورد تفسیریا اجرای [این ماده قراردادی] موارد زیر اعمال میشود. 

به منظور محدود کردن دامنه اختلافات ناشی از این قرارداد، طرفین توافق کرده‌اند که در صورتی که اختلاف مربوط به تفسیریا اجرای [این ماده قراردادی] باشد، در درجه اول درخواست کارشناسیمطابق با قواعد SCC داشته باشند. با این حال، اینتوافق، مانعاز آن نمی‌شود که هریک از طرفیندر هر زمان، اختلاف را به داوری ارجاع دهند، همانطور که [در بند [....] این قرارداد] مقرر شده است. 

گزینههای احتمالی (می توانید یکی از دو گزینه 1 و 2 را انتخاب نمایید): 

1. اسناد و استنتاجات ارائه شده به کارشناس بی طرف SCC براینظر کارشناس، باید مطابق قراراد میان طرفین الزام آور باشد. 

2.  اسنادو استنتاجات ارائه شده مطابق با قواعد SCC براینظر کارشناس بی طرف، برای طرفین الزام آور خواهد بود. اگر هر یک از طرفین ظرف مدت [30] روز پس از دریافتنظر کارشناسی درخواست داوری کند، ارزیابی فقط تا زمانی که دیوان داوری دستور دیگری صادر کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند، لازم‌الاجرا و معتبر خواهد بود. 

3. طرفین می‌توانند در داوری بعدییا در موارد دیگر، از یافته‌هایکارشناس بی‌طرف و اطلاعات ارائه شده در چارچوب یا در ارتباط با کارشناسی مطابق قواعد SCC برایکارشناسی اختلافات استفاده کنند. 

4. [یکی از طرفین] مطابق بند 11 قواعد SCC برایکارشناسی اختلاف، مسئول هزینههایکارشناسی خواهد بود. 

نظر کارشناسی - یکبند نمونهبرای ارجاع اختلافات در مورد تفسیریا اعمال قرارداد به نظر کارشناسی و در صورت عدم حل اختلاف، به داوری SCC 

در صورت بروز اختلاف ناشی از اینموافقتنامه، طرفین موافقت میکنند که ابتدا درخواستی برایکارشناسییا برخی از مسائل مهم مرتبط به اختلاف را مطابق قواعد SCC برایکارشناسی اختلافارائه نمایند. 

با این حال، اینتوافقمانع از آن نمیشود که هر یک از طرفین در هر زمان، اختلافات تحت این موافقتنامه را به داوری ارجاع دهند و در این صورت هر گونه اختلاف، مشاجرهیا ادعای ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد، یا نقض، فسخ یا بیاعتباری در نهایت طبق قواعد داوری SCC توسط داوری حل و فصل خواهد شد. 

موارد پیشنهادی که میتوان در نظر گرفت: 

مقر داوری [...] 

زبان مورد استفاده در رسیدگی داوری باید [...] باشد. 

این قرارداد تابع قانون ماهوی [...] است. 

گزینههای احتمالی (می توانید یکی از دو گزینه 1 و 2 را انتخاب نمایید): 

1. اسناد و استنتاجات ارائه شده به کارشناس بیطرف SCC براینظر کارشناس، باید مطابق قراراد میان طرفین الزام آور باشد. 

2.  اسنادو استنتاجات ارائه شده مطابق با قواعد SCC براینظر کارشناس بی طرف، برای طرفین الزام آور خواهد بود. اگر هر یک از طرفین ظرف مدت [30] روز پس از دریافتنظر کارشناسی درخواست داوری کند، ارزیابی فقط تا زمانی که دیوان داوری دستور دیگری صادر کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند، لازم‌الاجرا و معتبر خواهد بود. 

3. طرفین می‌توانند در داوری بعدییا در موارد دیگر، از یافته‌هایکارشناس بی‌طرف و اطلاعات ارائه شده در چارچوب یا در ارتباط با کارشناسی مطابق قواعد SCC برایکارشناسی اختلافاستفاده کنند. 

4. [یکی از طرفین] طبق بند 11 قواعد SCC برایکارشناسی اختلاف، مسئول هزینههاینظر کارشناسی خواهد بود. 

نظر کارشناسی - یکبند نمونهحل اختلاف چند لایه با نظرکارشناسی و داوری SCC به عنوان دو مرحله 

اختلافات ناشی از [این موافقتنامه/این ماده] در درجه اول باید با [گفت و گو و مباحثه در خصوص موضوعات مورد اختلاف که توافق طرفینآن را تعیین میکند، به عنوان مثال جلسات بین مدیران عامل] حل و فصل خواهند شد. 

در صورتی که اختلاف مطابق آنچه در [بند بالا] مقرر شده قابل حل و فصل نباشد، طرفین به عنوان گام دوم متعهد می‌شوند که درخواست کارشناسییا سؤال(های) معینی که برای اختلاف اهمیت دارد را بر اساس قواعد SCC  مشخص نمایند. 

اگر اختلاف مطابق مقررات ذکر شده در بالا قابل حل نباشد، طرفیندر نهایت میبایست اختلاف را به داوری  ارجاع دهند تا مطابق قواعد داوری SCC حل و فصل شود. مقر داوریمیبایست[...] باشد. زبانمورداستفادهدررسیدگی داوری میبایست [...] باشد. این قرارداد تابع قانون ماهوی [...] است. 

این توافق، مانع از آن نمیشود که طرفیندر هر زمان بر اساس اینموافقنامه، هرگونه اختلاف را مطابق با بند فوق به داوری ارجاع دهند. 

گزینههای احتمالی (می توانید یکی از دو گزینه 1 و 2 انتخاب نمایید): 

1. اسناد و استنتاجات ارائه شده به کارشناس بیطرف SCC براینظر کارشناس، باید مطابق قراراد میان طرفین الزام آور باشد. 

2.  اسنادو استنتاجات ارائه شده مطابق با قواعد SCC براینظر کارشناس بی طرف، برای طرفین الزام آور خواهد بود. اگر هر یک از طرفین ظرف مدت [30] روز پس از دریافتنظر کارشناسی درخواست داوری کند، ارزیابی فقط تا زمانی که دیوان داوری دستور دیگری صادر کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند، لازم‌الاجرا و معتبر خواهد بود. 

3. طرفین می‌توانند در داوری بعدییا در موارد دیگر، از یافته‌هایکارشناس بی‌طرف و اطلاعات ارائه شده در چارچوب یا در ارتباط با کارشناسی مطابق قواعد SCC برایکارشناسی اختلاف استفاده کنند. 

4. [یکی از طرفین] مطابق بند 11 قواعد SCC برایکارشناسی، مسئول هزینههاینظر کارشناسی خواهد بود. 

بند نمونه میانجیگری  

هر گونه اختلاف، مشاجرهیا ادعای ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد، یا نقض، فسخ یا بیاعتباری آن، مطباق قواعد میانجیگری مؤسسه داوری SCC به میانجیگری ارجاع خواهد شد، مگر اینکهیکی از طرفین اعتراض داشته باشد. 

 

بندنمونه میانجیگریبندترکیبی 

هر گونه اختلاف، اختلاف یا ادعای ناشی از یا در ارتباط با این قرارداد، یا نقض، فسخ یا بی اعتباری آن، ابتدا میبایستمطابق قواعد میانجیگری مؤسسه داوری SCC به میانجیگری ارجاع شود، مگر اینکهیکی از طرفین اعتراض داشته باشد. 

در صورت اعتراض یکی از طرفین به میانجیگرییا خاتمه میانجیگری، اختلاف در نهایت توسط... حل و فصل خواهد شد. 

مهم! 

هنگام استفاده از بند نمونه، یکی از گزینههای زیرمیبایست درج شود. 

گزینه 1 

... توسط داوری مطابق با قواعد داوری مؤسسه داوری SCC. 

گزینه 2 

... توسط داوری مطابق با قواعد داوریفوری مؤسسه داوری SCC. 

گزینه 3 

... توسط داوری در مؤسسه داوری SCC (SCC). 

قواعد داوریهایفوری اعمال میشود، مگر اینکه SCC با در نظر گرفتن پیچیدگی پرونده، مبلغ مورد اختلاف و سایر شرایط، تعیین کند که قواعد داوری مؤسسه داوری SCC  اعمال میشود. در مورد دوم، SCC همچنین تصمیم خواهد گرفت که آیامحکمه باید از یکیا سه داور تشکیلشود. 

گزینه 4 

... در هر محکمه صالح. 

 

نمونه موافقنامه برای ارجاع اختلاف موجود به داوری تحت قواعد داوری SCC 

طرف‌های امضاکننده زیر بدینوسیله موافقت می‌کنند که اختلاف خود را که ناشی از [نام/تاریخ قرارداد] و مربوط به [توضیح اختلاف] است، مطابق با قواعد داوری مؤسسه داوری SCC  برای تصمیم‌گیری نهایی توسط داوری ارسال کنند. 

محکمه داوری متشکل از [داور واحد] [سه داور] خواهد بود. 

مقر داوری در [ ] خواهد بود. 

زبان مورد استفاده در روند داوری باید [زبان را مشخص کنید] باشد. 

در مورد اختلاف مطابق قانون [ ] تصمیمگیری میشود. 

 

امضاءها 

طرف اول: 

تاریخ: 

نام: 

سمت: 

  

طرفدوم: 

تاریخ: 

نام: 

سمت: 

نمونه موافقنامه برای ارجاع اختلاف موجود به داوری تحت قواعد داوریهایفوری SCC  

 طرف‌های امضاکننده زیر بدینوسیله موافقت می‌کنند که اختلاف خود را که ناشی از [نام/تاریخ قرارداد] و مربوط به [شرح اختلاف] است را برای تصمیم‌گیری نهایی توسط داوری مطابق با قواعد داوری‌هایفوری مؤسسه داوری SCC ارسال کنند. 

مقر داوری در [ ] خواهد بود. 

زبان مورد استفاده در روند داوری باید [زبان را مشخص کنید] باشد. 

در مورد اختلاف مطابق قانون [ ] تصمیم گیری میشود. 

  

امضاءها 

طرف اول: 

تاریخ: 

نام: 

سمت: 
 

طرف دوم: 

تاریخ: 

نام: 

سمت: 

  

** مؤسسه داوری SCC قبلاً به عنوان مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم شناخته میشده است.