Hoppa till huvudinnehåll

Skiljeförfarande steg för steg

En guide till hur ett skiljeförfarande hos SCC Skiljedomsinstitut går till.

Käranden

Utser sin partsskiljedomare, betalar ansökningsavgiften och inkommer med påkallelseskrift. 

SCC

Gör en preliminär behörighetskontroll och delger svaranden.

Svaranden

Utser sin partsskiljedomare och inger svar på påkallelseskrift. 

Käranden

Påkallelseskriften är motsvarigheten till de allmänna domstolarnas stämningsansökan och laddas upp av kärandeparten (den påkallande parten) till SCC Skiljedomsinstitut här.   

Påkallelseskriften ska vara kortfattad och behöver innehålla följande:

 • Namn, organisations- och/eller personnummer och kontaktuppgifter till båda parter.    
   
 • Namn och kontaktuppgifter till parternas eventuella ombud.     
   
 • En fullmakt för uppgivet ombud.      
   
 • En sammanfattning av tvisten.      
   
 • Preliminära uppgifter om kärandens yrkanden (en summa).    
   
 • En kopia av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som åberopas.      
   
 • Eventuella synpunkter på antalet skiljedomare (gäller ej vid förenklat förfarande) eller skiljeförfarandets säte.     
   
 • Om tillämpligt; namn och kontaktuppgifter till den skiljedomare som käranden har utsett*.      
   
 • Kopia på kvitto för betald ansökningsavgift.

Ansökningsavgiften betalas i euro till SCC:s konto enligt nedan:   

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB   
Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   
Kontonummer (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837   
BIC: ESSESESS   
Momsregistreringsnummer: SE556095795201  

Registreringsavgiften för förenklat skiljeförfarande är EUR 2 500 (+ ev. moms om EUR 625) alternativt EUR 3000 (+ ev. moms om EUR 750) för de vanliga reglerna.   

*Vid tillämpning av de vanliga reglerna ska käranden även utse en skiljedomare i samband med att målet påkallas hos SCC. Käranden kan välja fritt vem de vill utse, men denne måste vara opartisk och oberoende och skall tillfrågas innan utseendet meddelas till SCC. 

SCC

När SCC mottagit påkallelseskriften görs en preliminär behörighetskontroll, därefter bekräftas mottagandet och så snart ansökningsavgiften är betald delges sedan svaranden påkallelseskriften.  

I samband med bekräftelse av mottagandet kan SCC, om det behövs, be om kompletterande uppgifter från käranden. 

Svaranden

Svaranden delges påkallelseskriften och föreläggs att inkomma med svar på påkallelseskriften. Svaret ska, precis som påkallelseskriften, vara kortfattat och innehålla svarandens inställning till kärandens yrkanden samt, om tillämpligt, namn och kontaktuppgifter till utsedd skiljedomare.  

Dessutom bör eventuella genkäromål (motkrav), kvittnings- och jurisdiktionsinvändningar tas upp i svaret.  

Att svaranden inte inkommer med ett svar innebär inget hinder för fortsatt handläggning av målet.

Käranden

Betalar sin del av förskottsbeloppet.

SCC

Utser ordförande och fastställer förskottsbeloppet.

Svaranden

Betalar sin del av förskottsbeloppet.

Käranden

Käranden betalar sin del av förskottsbeloppet.

SCC

Baserat på kärandens yrkande samt eventuellt genkäromål räknar SCC fram ett förskottsbelopp som vanligtvis ska betalas av parterna med hälften vardera (se ”Kalkylatorn”). 

Från kärandens del av förskottet kommer kostnaden för ansökningsavgiften dras av. Om svaranden fortfarande inte avhörs i målet, och därmed inte betalar sin del av förskottet, kommer käranden att ges möjligheten att betala svarandens del av förskottet. Svaranden kan dock inte föra talan om genkäromål utan att betala förskott.  

Betalning av förskottet är en förutsättning för att målet ska hänskjutas till skiljenämnden (se nedan). Vid tillämpning av de förenklade reglerna kommer parterna bjudas tillfälle att gemensamt utse en skiljedomare, och om detta inte lyckas utser SCC skiljedomaren. Vid tillämpning av de vanliga reglerna utser SCC ordföranden i skiljenämnden. 

Svaranden

Svaranden betalar sin del av förskottsbeloppet.

SCC

Hänskjuter målet till skiljenämnden.

SCC

När förskottet är betalt och skiljenämnden komplett så hänskjuter SCC målet till skiljenämnden. Detta betyder att det är skiljenämnden som i stora delar tar över ansvaret för målet.

Käranden

Inger käromål.

Svaranden

Inger svaromål.

Käranden

Inger käromål. 

Skiljenämnden

Skiljenämnden beslutar om förfarandet och ska förhålla sig till det som nedtecknats i skiljeavtalet/skiljeklausulen och SCC:s regler samt även beakta parternas önskemål om till exempel språk för förfarandet eller tillämplig lag.      

Skiljenämnden upprättar en tidsplan som innefattar tid för parterna att inge mer omfattande inlagor än de som tidigare sänts in till SCC.      

Käromålet (K1) ska innehålla:

 • Bestämt yrkande.   
   
 • Omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.  
   
 • Preliminär uppgift om bevisning.

Svaromålet (S1) ska innehålla:  

 • Svarandens inställning till kärandens yrkanden.   
   
 • Omständigheter som åberopas till stöd för svarandens inställning.   
   
 • Eventuellt genkäromål eller yrkande eller invändning om kvittning samt de omständigheter som åberopas till stöd för detta.  
   
 • Preliminär uppgift om bevisning.

Parterna får, fram till dess att handläggningen av skiljenämnden förklaras avslutad, ändra sin talan så länge ändringen omfattas av skiljeavtalet och skiljenämnden inte anser det olämpligt med hänsyn till tidpunkten för ändringen, den olägenhet som orsakas motparten och övriga omständigheter. 

Svaranden

Inger svaromål.

Skiljenämnden

Kallar till muntlig förhandling. 

Skiljenämnden

Muntlig förhandling ska hållas om någon part begär det eller skiljenämnden anser det vara nödvändigt. Nämnden bestämmer tidpunkten och formen för förhandlingen samt hur upptagandet av bevisning ska gå till. Detta med beaktande av parternas önskemål härom. 

Trots att en av parterna uteblir från förhandlingen kan skiljenämnden besluta att fortsätta handläggningen och meddela dom.

Skiljenämnden

Meddelar dom.