Hoppa till huvudinnehåll

Tvistlösningsklausul – polska

Regulamin Postępowań Arbitrażowych 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej. 

Zalecane uzupełnienia: 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. 

Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej. 

Zalecane uzupełnienia: 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. 

Klauzula mieszana - Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych jako pierwszy wybór 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego zarządzanego przez Instytut Arbitrażowy SCC ("SCC"). 

Zastosowanie będzie miał Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych, chyba że SCC według własnego uznania, biorąc pod uwagę złożoność sprawy, wartość przedmiotu sporu i inne okoliczności, ustali, że zastosowanie będzie miał Regulamin Postępowań Arbitrażowych. W tym ostatnim przypadku SCC zadecyduje również, czy Trybunał Arbitrażowy będzie składał się z jednego czy trzech arbitrów. 

Zalecane uzupełnienia: 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. 

Klauzula mieszana - oparta na wartości 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego zarządzanego przez Instytut Arbitrażowy SCC ("SCC"). 

Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 100.000 EUR. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy 100.000 EUR, zastosowanie będzie miał Regulamin Postępowań Arbitrażowych. Trybunał Arbitrażowy będzie składał się z jednego arbitra w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy 100.000 EUR, ale nie 1.000.000 EUR. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy 1.000.000 EUR, Trybunał Arbitrażowy będzie składał się z trzech arbitrów. Wartość przedmiotu sporu obejmuje roszczenia zgłoszone we Wniosku o Arbitraż oraz wszelkie roszczenia wzajemne zgłoszone w Odpowiedzi na Wniosek o Arbitraż. 

Zalecane uzupełnienia: 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. 

Ekspresowe Rozstrzygnięcie SCC- wzór umowy o poddanie istniejącego sporu pod Ekspresowe Rozstrzygnięcie SCC 

Niżej podpisane strony niniejszym zgadzają się poddać swój spór wynikający z [nazwa/data Umowy] i dotyczący [opis sporu] pod rozstrzygnięcie zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC.  

Możliwe uzupełnienia (uzupełnienia 1 i 2 są opcjami alternatywnymi):  

 1. Ustalenia Osoby Neutralnej przekazane zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów SCC są wiążące dla stron. 
 2. Ustalenia dokonane przez Osobę Neutralną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. Jeżeli którakolwiek ze stron wystąpi z Wnioskiem o Arbitraż w ciągu [30] dni od otrzymania oceny, ocena będzie wiążąca i ważna tylko do czasu, gdy Trybunał Arbitrażowy tak zarządzi lub podejmie inną decyzję. 
 3. Strony mogą, w późniejszym postępowaniu arbitrażowym lub w inny sposób, wykorzystać ustalenia Osoby Neutralnej i informacje uzyskane w kontekście lub związane z oceną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC.  
 4. [Jedna ze stron] będzie odpowiedzialna za koszty Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC zgodnie z § 11 Regulaminu Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Ekspresowe Rozstrzygnięcie SCC- modelowa klauzula dotycząca zgłaszania sporów dotyczących konkretnego postanowienia umownego do Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC  

W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub stosowania [niniejszego postanowienia umownego] zastosowanie mają następujące postanowienia.  

W celu ograniczenia zakresu sporów powstałych w związku z niniejszą umową, strony uzgodniły, że w przypadku, gdy spór dotyczy interpretacji lub stosowania [niniejszego postanowienia umownego], powinny one w pierwszej kolejności zwrócić się o ocenę zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. Porozumienie to nie uniemożliwia jednak żadnej ze stron skierowania w dowolnym momencie sporu do postępowania arbitrażowego, zgodnie z postanowieniami [w klauzuli [....] niniejszej umowy].  

Możliwe uzupełnienia (uzupełnienia 1 i 2 są opcjami alternatywnymi):  

 1. Ustalenia Osoby Neutralnej przekazane zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. 
 2. Ustalenia dokonane przez Osobę Neutralną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. Jeżeli którakolwiek ze stron wystąpi z Wnioskiem o Arbitraż w ciągu [30] dni od otrzymania oceny, ocena będzie wiążąca i ważna tylko do czasu, gdy trybunał arbitrażowy tak zarządzi lub podejmie inną decyzję. 
 3. Strony mogą, w późniejszym postępowaniu arbitrażowym lub w inny sposób, wykorzystać ustalenia Osoby Neutralnej i informacje uzyskane w kontekście lub związane z oceną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. 
 4. [Jedna ze stron] będzie odpowiedzialna za koszty Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC zgodnie z § 11 Regulaminu Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC.  

Ekspresowe Rozstrzygnięcie SCC - wzorcowa klauzula umożliwiająca przekazywanie sporów dotyczących interpretacji lub stosowania umowy do Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC, a jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, do postępowania arbitrażowego SCC 

W przypadku sporu wynikającego z niniejszej umowy, strony zgadzają się najpierw zażądać oceny sporu lub określonych kwestii istotnych dla sporu zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. Niniejsze porozumienie nie uniemożliwia jednak żadnej ze stron skierowania w dowolnym momencie sporów wynikających z niniejszej umowy do postępowania arbitrażowego, a w takim przypadku wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub związane z nią, lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych SCC.  

Zalecane uzupełnienia:  

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. 

Możliwe uzupełnienia (uzupełnienia 1 i 2 są opcjami alternatywnymi):   

 1. Ustalenia Osoby Neutralnej przekazane zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. 
 2. Ustalenia dokonane przez Osobę Neutralną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. Jeżeli którakolwiek ze stron wystąpi z Wnioskiem o Arbitraż w ciągu [30] dni od otrzymania oceny, ocena będzie wiążąca i ważna tylko do czasu, gdy trybunał arbitrażowy tak zarządzi lub podejmie inną decyzję. 
 3. Strony mogą, w późniejszym postępowaniu arbitrażowym lub w inny sposób, wykorzystać ustalenia Osoby Neutralnej i informacje uzyskane w kontekście lub związane z oceną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC.  
 4. [Jedna ze stron] będzie odpowiedzialna za koszty Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC zgodnie z § 11 Regulaminu Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Ekspresowe Rozstrzygnięcie SCC- modelowa wielopoziomowa klauzula rozstrzygania sporów z Ekspresowym Rozstrzygnięciem SCC i postępowaniem arbitrażowym SCC jako dwoma etapami 

Spory wynikające z [niniejszej umowy/ niniejszego postanowienia] będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze [kolejności omawiania spornych kwestii przewidzianej w umowie stron, np. spotkania prezesów zarządów]. 

W przypadku, gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami [ustępu powyżej], strony zobowiązują się, w ramach drugiego kroku, do złożenia wniosku o ocenę sporu lub określonych kwestii istotnych dla sporu zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty zgodnie z powyższymi postanowieniami, strony kierują spór do ostatecznego rozstrzygnięcia w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych SCC. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo [...]. Niniejsze porozumienie nie uniemożliwia stronom skierowania w dowolnym momencie sporu wynikającego z niniejszej umowy do postępowania arbitrażowego zgodnie z powyższym ustępem. 

Możliwe uzupełnienia (uzupełnienia 1 i 2 są opcjami alternatywnymi):   

 1. Ustalenia Osoby Neutralnej przekazane zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. 
 2. Ustalenia dokonane przez Osobę Neutralną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC są wiążące dla stron. Jeżeli którakolwiek ze stron wystąpi z Wnioskiem o Arbitraż w ciągu [30] dni od otrzymania oceny, ocena będzie wiążąca i ważna tylko do czasu, gdy trybunał arbitrażowy tak zarządzi lub podejmie inną decyzję. 
 3. Strony mogą, w późniejszym postępowaniu arbitrażowym lub w inny sposób, wykorzystać ustalenia Osoby Neutralnej i informacje uzyskane w kontekście lub związane z oceną zgodnie z Regulaminem Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC. 
 4. [Jedna ze stron] będzie odpowiedzialna za koszty Ekspresowego Rozstrzygnięcia SCC zgodnie z § 11 Regulaminu Ekspresowej Oceny Sporów Instytutu Arbitrażowego SCC.  

Klauzula Mediacyjna 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą kierowane do mediacji zgodnie z Regulaminem Mediacji Instytutu Arbitrażowego SCC, chyba że jedna ze stron wyrazi sprzeciw. 

Klauzula Mediacyjna - Klauzula Mieszana 

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą w pierwszej kolejności kierowane do mediacji zgodnie z Regulaminem Mediacji Instytutu Arbitrażowego SCC, chyba że jedna ze stron wyrazi sprzeciw. 

Jeśli jedna ze stron sprzeciwi się mediacji lub jeśli mediacja zostanie zakończona, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty... 

Ważne! 

W przypadku stosowania klauzuli modelowej należy wprowadzić jedną z poniższych opcji. 

Opcja 1 

...w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Opcja 2 

...w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Opcja 3 

......w drodze postępowania arbitrażowego przed Instytutem Arbitrażowym SCC (SCC). 

Zastosowanie ma Regulamin Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych, chyba że SCC, biorąc pod uwagę złożoność sprawy, wartość przedmiotu sporu i inne okoliczności, uzna, że zastosowanie ma Regulamin Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego SCC. W tym ostatnim przypadku SCC zadecyduje również, czy trybunał arbitrażowy będzie składał się z jednego czy trzech arbitrów. 

Opcja 4 

...w sądzie właściwej jurysdykcji. 

Wzór Umowy o Poddanie Istniejącego Sporu pod Arbitraż Zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych SCC 

Niżej podpisane strony niniejszym zgadzają się poddać swój spór wynikający z [nazwa/data Umowy] i dotyczący [opis sporu] ostatecznemu rozstrzygnięciu w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Trybunał arbitrażowy będzie składał się z [jedynego arbitra][trzech arbitrów]. 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem […] 

 

Podpisy 

Strona 1: 

Data:   

Imię i nazwisko:   

Stanowisko: 

  

Strona 2: 

Data:   

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Wzór Umowy o Poddanie Istniejącego Sporu pod Arbitraż Zgodnie z Regulaminem Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych SCC 

Niżej podpisane strony niniejszym zgadzają się poddać swój spór wynikający z [nazwa/data Umowy] i dotyczący [opis sporu] pod ostateczne rozstrzygnięcie w drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z Regulaminem Przyspieszonych Postępowań Arbitrażowych Instytutu Arbitrażowego SCC. 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Językiem postępowania arbitrażowego będzie [...]. 

Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem [...]. 

 

Podpisy 

 

Strona 1: 

Data:   

Imię i nazwisko:   

Stanowisko: 

 

Strona 2: 

Data:   

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: