Hoppa till huvudinnehåll

Statistik 2022

Varje vår gör vi en sammanställning av föregående års målstatistik. Den visar bland annat hur många mål vi har administrerat, vilken typ av avtal tvisterna gäller och när dom har meddelats i målen. 

Målstatistik 2010-2022

Under 2022 registrerade SCC 143 mål, 
varav 47 % var internationella och 53 % svenska. Endast de mål där samtliga parter var svenska räknas som svenskt.

Målstatistik för SCC mellan åren 2010 till 2022

Omtvistat värde

Beloppet anger det totala omtvistade värdet för tvister som påkallades under 2022. Det innefattar mål under SCC:s regler för skiljeförfarande, förenklat skiljeförfarande, interimistisk skiljedomare samt mål som administrerats enligt UNCITRAL:s regler för skiljeförfarande. Endast mål där information om omtvistat värde fanns tillgänglig för SCC omfattas. 

Totalt 1.631.930.199

1,6 miljarder euro det totala omtvistade var värdet för tvister som påkallades under 2022

Tillämpliga regler

Av de 143 mål som påkallades under 2022 omfattades 91 % av SCC:s skiljedomsregler eller av SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande.

Fördelning av hur SCCs regler tillämpades på de påkallade målen 2022

Avtalstyp

De tvister som påkallades under 2022 avsåg ett stort antal olika typer av avtal. Vanligast förekommande var tvister rörande leveransavtal, företagsköp och tjänsteavtal.

Andelen mellan olika typer av avtal som tvisterna som påkallades 2022 avsåg

Skiljeförfarandets säte

81 procent av SCCs mål hade sitt säte i Sverige
19 procent av SCCs mål hade sitt säte utanför Sverige

Parters hemvist

Ett skiljeförfarande har flera parter och de kan komma från olika länder.

Parternas hemvist för skiljeförfarandena år 2022

Språk för skiljeförfarandet

De mål som påkallades under 2022 administrerades på svenska, engelska eller ryska.

Språk för skiljeförfarandena år 2022

Tid för meddelande av skiljedom i mål enligt SCC skiljedomsregler

Tid för meddelande av skiljedom enligt SCC Regler

Tid för meddelande av skiljedom enligt SCC Regler för förenklat skiljeförfarande

Tid för meddelande av skiljedom enligt SCC Regler för förenklat skiljeförfarande

Lagval

För de skiljeförfaranden som påkallades 2022 var svensk rätt vanligast förekommande.

För de skiljeförfaranden som påkallades 2022 var svensk rätt vanligast förekommande.

Antal skiljedomare

I 60 % av de skiljeförfaranden som påkallades under 2022 enligt SCC Skiljedomsregler utsågs skiljenämnder med tre skiljedomare. 

I 31 % av skiljeförfarandena bestod skiljenämnden av en skiljedomare.

Hur många skiljedomare som utsågs 2022 i SCCs mål

Skiljedomares nationalitet

Skiljedomares nationalitet

Invändning om jäv i förhållande till skiljedomare

Under året framställdes tre jävsinvändningar i SCC:s skiljeförfaranden.

Under året framställdes tre jävsinvändningar i SCC:s skiljeförfaranden

Utsedda skiljedomare

Parterna utsåg en majoritet av skiljedomarna i skiljeförfarandena som påkallades 2022.

Parterna utsåg en majoritet av skiljedomarna i skiljeförfarandena som påkallades 2022.

Utsedda skiljedomare i SCC:s skiljeförfaranden

Av de skiljedomare som utsågs av SCC, parterna och medskiljedomarna i skiljeförfaranden påkallade 2022 var 34 % kvinnor och 66 % män.

Utsedda skiljedomare i SCC:s skiljeförfarande 2022

Skiljedomare utsedda av SCC

Under 2022 utsåg SCC 50 skiljedomare, varav 27 kvinnor och 23 män. Jämfört med 2021 ökade SCC andelen kvinnor som utsågs till skiljedomare med 5 procentenheter, från 49 % till 54 %.

Skiljedomare har även utsetts av parterna och av redan utsedda skiljedomare.

Skiljedomare utsedda av SCC 2022

Skiljedomare utsedda av parterna

Majoriteten av de 187 skiljedomare som utsågs i SCC:s skiljeförfaranden som påkallades 2022 utsågs av parterna och av dem var 27 % kvinnor och 73 % män.

Skiljedomare utsedda av parterna 2022

Skiljedomare utsedda av medskiljedomare

Endast tio av de 187 skiljedomare som utsågs i SCC:s skiljeförfaranden som påkallades 2022 utsågs av medskiljedomarna och av dem var 30 % kvinnor och 70 % män.

Skiljedomare utsedda av medskiljedomare 2022

Interimistisk skiljedomare

Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att SCC utser en interimistisk skiljedomare.

Två interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2022. I båda fallen utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar. Genomsnittligt antal dagar för interimistiskt beslut från hänskjutande var 8 dagar.

I båda målen avslogs åtgärderna i dess helhet.

Intermistisk skiljedomare 2022